РЕШЕНИЕ   №18

гр. Видин, 15.02.2008г.

    В     ИМЕТО    НА    НАРОДА

Административен съд - Видин                             наказателно отделение в публичното

заседание на двадесет и осми януари през две хиляди и осма година в състав :

Председател :    А.Г.

Членове: Б.П.

 Р.С.

***И.                                  и в присъствието на

прокурора       К. К.                                                                  като разгледа докладваното

от                     СЪДИЯ Г.                                                                    АНД № 183 по описа

за 2007 година  и за да се произнесе , съобрази следното:

Делото е образувано по жалба с правно основание чл.63,ал.1,изр. II - ро от ЗАНН , подадена от Г.Ц.М. *** против решение № 629 / 31.10.2007г. по АНД № 1008/2007г. по описа на Районен съд -Видин, с което е потвърдено НП № 05 - 19/05.07.2007г. на Началник отдел "Риболовен надзор" , към ТЗ на ИАРА - Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл.91.ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите.

В жалбата се развиват съображения, че решението на ВРС е незаконосъобразно. Твърди се от касатора, че ВРС не е установил фактическата обстановка съобразно събраните по делото доказателства, както и че не е съобразил, че НП е издадено в нарушение на процесуалните правила в ЗАНН.

Иска се да бъде отменено решението на ВРС и бъде върнато делото за ново разглеждане от друг състав на ВРС или ако съдът приеме, че не се налага връщане на делото, то същото да бъде разгледано по същество, като бъде отменено НП.

Ответната по делото страна не е взела становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - гр.Видин дава заключение, че жалбата е неоснователна и не следва да бъде уважена.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, доводите на страните и посочените касационни основания в жалбата, Административният съд прие за установено следното :

Жалбата , като подадена в срока , е процесуално допустима.

Разгледана по съществото си , същата е и основателна.

Обстоятелствата установени във фактическата обстановка, която районният съд е приел се споделят отчасти и от Административният съд.

Безспорно е, че лицето Г.М. е бил на р.Дунав при р. км. 794 с хрилна мрежа, през размножителния период, а именно на 30.04.2007г. около 23,00 часа или на 01.05.2007г. по същото време. Не се спори също така, че през процесния период е била наложена забрана за улов на риба и други водни организми в р.Дунав със Заповед на Министъра на земеделието и горите. Касаторът е бил на брега на реката, като у него, служители на ГПУ - Видин са намерили два броя хрилни мрежи, които са иззети. У нарушителя не е намерена уловена риба. При извършената проверка от служителите на ГПУ - Видин касаторът не е представил разрешително за стопански риболов.

За горното нарушение на М. е съставен акт за установяване на административно нарушение, за нарушение на чл.32,ал.1 и чл.18г,ал.З от ЗРА и Заповед № РД 09 - 225/ 11.04.2007г. на Министъра на земеделието и горите. Актът бил съставен на 01,05,2007г., като в същия е посочено, че е на основание констативен протокол от ГПУ •- Видин от 01.05.2007г. По делото е представен констативен протокол на ГПУ - Видин, изготвен на 30.04.2007г., с рег. № 2243/30.04.2007г, Представен е и констативен протокол № 22/10508 от 01.05.2007г. на ТЗ на ИАРА -Видин, в който са описани констатациите от другия протокол, описани са и иззетите хрилни мрежи, както и е посочено, че актът е съставен във основа на констативен протокол на ГПУ - Видин от 30.04.2007г. Въпросният констативен протокол на ГПУ - Видин, въз основа на който е съставен АУАН е изходен от ГПУ - Видин на 02.05.2007г. и е получен в ИАРА - ТЗ - Видин на 04.05.2007г.

Актосъставителят, разпитан като свидетел пред въззивната инстанция няма лични възприятия от описаното по - горе, като показанията му преповтарят разказите на служителите на ГПУ - Видин.

Въз основа на акта от 01.05.2007г. против М. е издадено НП № 05 -19/05.07.2007г., с което му е наложено административно наказание на основание чл.70,ал.1 и чл.57,ал.1 от ЗРА и за нарушения на чл.32,ал.1 и чл.18г,ал.З от ЗРА, за това, че на 01.05.2007г. е извършил стопански риболов в р.Дунав с хрилна мрежа, през размножителния период и при наложена пълна забрана за улов на риба и други водни организми, както и за това, че лицето не е представило разрешително за стопански риболов. За горното на касатора му е наложено наказание на осн. чл.91,ал.4 от ЗРА в размер на 700 лева и на основание чл.90,ал.1 от ЗРА са му отнети 2 бр. хрилни мрежи. В НП не е посочено за кое нарушение му е наложена санкцията или ако тя е санкция и за двете описани нарушения, то наказанията не са ин дивидуал из иран и.

Въз основа на така приетата фактическа обстановка, Видинският районен съд е приел, че Г.М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл.70,ал.1 от ЗРА.

Административен съд - Видин не споделя становището на Видински районен съд по следните съображения :

Наказващият орган В НП посочва, че с деянието си касаторът е нарушил чл.18г,ал.З от ЗРА, според който при извършване на стопански риболов с кораб разрешителното се съхранява на борда на плавателния съд от неговия капитан.

Другият текст, който се твърди, че е нарушен е чл.32,ал.1 от ЗРА, според който във водните обекти се забранява уловът на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване.

За горните нарушения се твърди, че са осъществени съставите съответно на чл.57,ал.1 и чл.70,алЛ от ЗРА, според които на първо място който не съхранява разрешителното за стопански риболов в нарушение на чл. 18г, ал. З, се наказва с глоба и който лови риба и други водни организми в период на забраната по чл.32,алЛ се наказва с глоба, ако не подлежи на по-тежко наказание.

На първо място, предвид няколкото посочени дати, на които евентуално би могло да бъде извършено нарушението, се оказва, че в действителност датата на извършването му не е конкретизирана. От една страна в констативния протокол от ГПУ - Видин е посочено, че тя е 30.04.2007г., в АУАН също е посочено, че деянието е извършено на 30.04.2007г., съобразно цитираният протокол на ГПУ - Видин, а от друга страна в НП е посочено, че това е сторено на 01.05.2007г.

От друга страна е налице противоречие между АУАН и НП, тъй като посочената дата на извършване на деянието в тях не е идентична. Фактическата


обстановка, както в АУАН , така и в НП, изготвено въз основа на АУАТН следва да е идентична, включително и датата на извършване на нарушението.

Противоречие, относно датата на извършване на нарушението, е налице и при сравнение на свидетелските показания, както на актосъ ставите ля, така и на другият свидетел, и датата посочена в НП. Свидетелите твърдят, че нарушението е извършено на 30.04.2007г. около 23,00 часа , а в НП е посочено, че то е извършено на 01.05.2007г. около 23,00 часа.

В този смисъл се оказва, че НП е незаконосъобразно, тъй като не е конкретизирана датата на извършване на нарушението.

Относно посоченото по - горе нарушение и съответно момента на извършването му, което наказващият орган твърди, че е извършено от нарушителя, се установява от фактическата обстановка описана по делото пред ВРС и касационната жалба. При издаването на НП наказващият орган е нарушил императивната разпоредба на чл.57,ал.1,т.5 от ЗАНН, съобразно която следва да има пълно описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават. В АУАН и НП не е конкретизиран момента на извършването на нарушението или евентуалният период, т.е. липсва фактическа обстановка, в която да са описани ясно и точно обстоятелствата, при които е извършено нарушението и доказателствата, на които се основава тя. На практика към хипотезата на правната норма не са приведени, установените в обективната действителност, факти. Правната норма обаче, поначало посочва общо признаците на състава на административното нарушение, а чл.42,т.4 и чл.57,ал.1,т.5 от ЗАНН изискват да се посочат конкретни факти и обстоятелства, които като се подведат под съответната правна норма, осъществяват предвидения в нея състав на административно нарушение. За действителната фактическа обстановка съдът може да направи само предположение.

Без да е налице фактическа обстановка, съдържаща момента на извършване на нарушението в НП и да се предполага какво е имал предвид при издаването му, административно - наказващият орган, както и да се налага наказание въз основа на предположения, е недопустимо.

Посочените обстоятелства, относно неизясняването на фактите и твърденията от страна на наказващият орган, както в АУАН, така и в НП, водят до необоснованост на НП. Освен, че следва да бъдат описани всички обстоятелства по извършването на нарушението, следва да бъдат наведени и доказателства в тяхна подкрепа, тъй като посочените в закона нарушения, за които се твърди, че са извършени от М., са предмет на доказване по делото.

Административният съд намира, че това е нарушение на процесуалните правила в ЗАНН, тъй като на практика е довело до невъзможност за нарушителя да реализира и изгради адекватна защита, което от своя страна нарушава правото на защита на М. и е абсолютна процесуална предпоставка за отмяна на НП.

На следващо място следва да се има предвид и обстоятелството, че в АУАН е посочено, че същият е съставен въз основа на констативният протокол на служителите на ГПУ - Видин.

Видно от доказателствата по делото е, че АУАН е съставен на 01.05.2007Г., а констативният протокол на ГПУ, послужил за изготвянето на АУАН е изпратен от ГПУ - Видин на 02.05.2007г. и е получен в НАРА -- Видин на 04.05.2007г., т.е. след съставянето на АУАН. При това положение ако се приеме, че актът е съставен въз основа на констативният протокол на служителите от ГПУ -Видин, същият не е възможно да е от 01.05.2007г., тъй като протоколът е получен в ЙАРА - Видин по - късно - едва на 04.05.2007г., а ако се приеме, че актът е съставен


на 01.05.2007г. то той не би могъл да се основава на констативният протокол, тъй като последният е получен, както вече бе посочено по - горе по - късно, едва след издаването на акта - на 04.05.2007г.

Не на последно място следва да се посочи, че макар и актосъставител, свид. Савов, чиито показания е кредитирал ВРС, при постановяване на решението си, не е очевидец на извършеното нарушение, а пресъздава факти и обстоятелства възприети от трето лице - служител на ГПУ - Видин, като относно част от тях, актосъставителят изказва предположения. Оказва се, че по делото не са конкретизирани всички факти и обстоятелства, имащи значение за изясняване на фактическа обстановка и съответно водещи до безспорното доказване на извършеното нарушение.

Отново във връзка със законосъобразността на НП следва да се посочи, че така както е наложено наказанието не става ясно за кое нарушение е наложено то, тъй като в АУАН и НП е посочено, че са извършени две нарушения, посочено е също че е осъществен състава на два текста - чл.70,ал.1 и чл.57,ал.1 от ЗРА, всеки от които съдържа различни санкции. Глобата в размер на 700 лева не е ясно за кое от двете нарушения е наложена, за да може да се прецени дали законосъобразно е наложена, както и ако е наложена и за двете нарушения, какъв е съответния размер на глобата за всяко едно от тях.

Липсата на индивидуализация на наложеното наказание, така както бе посочено по — горе в настоящото решение, е нарушение на чл.57,ал.1,т.7 от ЗАНН. Според посочения текст в НП следва да се посочи вида и размера на наказанието, като съответно наказанието следва да съответства на извършеното нарушение, като наложеното наказание следва да е в рамките на предвиденото такова със санкционната норма. Като не е посочено за кое от нарушенията какво наказание се налага не би могла да се проконтролира законосъобразността му, както и да се приеме, че наложеното наказание е такова и за двете твърдяни нарушения, тъй като според чл. 18 от ЗАНН при извършени няколко нарушения наложените наказания се изтърпяват поотделно. Липсата на индивидуализация на наказанията за отделните нарушения води до невъзможност да се прецени спазването на разпоредбите на чл.27 и сл. от ЗАНН именно във връзка с определяне на наказанието.

Що се касае до съществото на спора, по делото както бе посочено и по — горе не е установено по безспорен и категоричен начин, че касаторът е извършил вмененото му нарушение, тъй като не се установи, че е извършвал какъвто и да е риболов, още по - малко стопански такъв. Обстоятелството, че мрежите са били мокри не означава, че той е извършвал риболов с тях, а твърденията на служителите на ГПУ - Видин, които са съставили констативния протокол, че са наблюдавали М., че извършва риболов, не са доказани по категоричен начин по делото. Актосъставителят, в качеството си на свидетел е установявал не своите лични възприятия от обстоятелствата във връзка с извършването на нарушението, а чужди такива, като част от тях са предположения. Следва да се вземе предвид и обстоятелството , че не става ясно по делото защо наказващият орган е приел , че лицето извършва стопански риболов и съответно нарушава законовите разпоредби за извършването на стопански риболов , а не любителски такъв. В този смисъл не се установи по категоричен начин , че жалбоподателят е извършвал стопански риболов, за да може да се приеме, че той би следвало да не нарушава разпоредбите свързани с него, включително и чл. 18г,ал.З от ЗРА и съответно да носи отговорност по чл.57,ал.1 от ЗРА, а не разпоредбите по чл.22 и сл. от ЗРА , и съответно да носи отговорност по чл.64 и сл. от ЗРА , касаещи любителския риболов. Не става ясно защо е прието, че извършваният , в момента на проверката от жалбоподателя ,


риболов е стопански такъв, който се извършва с цел продажба на продукцията на пазара и реализиране на доход, а не се извършва за развлечение.

По отношение на това, че не е съхранявал разрешителното си в плавателния съд, то също не е доказано, че изобщо касаторът е използвал въпросният плавателен съд. Още повече, че непредставянето на такова разрешително не води непременно до извода, че не го е съхранявал по надлежния ред.

Във връзка с фактите и обстоятелствата по делото са налице противоречиви доказателства, писмените от които са оспорени от касатора, още пред въззивната инстанция, като в тази връзка са ангажирани и доказателства в обратната насока, а именно, че касаторът не е извършвал риболов, не е излизал с лодката си, а само е искал да прибере мрежите си. Всичко посочено по -- горе сочи и на недоказаност на нарушението и съответно води до незаконосъобразност на издаденото НП.

Предвид множеството процесуални нарушения, допуснати при издаването на НП, които водят до нарушаване на правото на защита на нарушителя и по съществото си са съществени такива, според настоящият състав на АС - Видин, НП следва да бъде отменено, като следва да бъде отменено и решението на ВРС. Не се налага връщането на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивният съд, тъй като дори и изясняването на делото от фактическа страна и събирането на Доказателства във връзка с доказване на обстоятелствата по нарушението, не биха могли да санират допуснатите съществени процесуални нарушения при издаването на НП, като те са достатъчни за отмяната му.

При това положение и с оглед горните съображения , Административният съд намира, че решението на РС - Видин е неправилно и следва да бъде отменено , а НП като незаконосъобразно и необосновано и издадено при нарушаване на съществени процесуални правила и като такова също следва да бъде отменено.

С оглед горните съображения Съдът намира, че НП и решението на Видински районен съд ще следва да бъдат отменени, а жалбата уважена.

Водим от горното и на основание чл.63,ал.1, изр. II - ро от ЗАНН във вр. с чл.208 АПК , Административен съд - Видин

РЕШИ:

ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 629 / 31.10.2007 г. , постановено по АНД № 1008 / 2007г. по описа на Районен съд - гр.Видин , вместо което ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 05 - 19 / 05.07.2007г. Началник отдел "Риболовен надзор", към ТЗ на ИАРА - Видин, с което на Г.Ц.М. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 700 /седемстотин/ лева на основание чл.91,ал.4 от Закона за рибарството и аквакуртурите, както и са отнети в полза на държавата 2 бр. хрилна мрежа , на осн. чл.90,ал.1 отЗРА.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ;          ЧЛЕНОВЕ:1.

                              2.