РЕШЕНИЕ №11 гр. Видин 22.01.2008 г.

В     ИМЕТО   НА    НАРОДА

Административен съд-Видин административно наказателен състав в публичното заседание на петнадесети януари две хиляди и осма година в състав :

Председател : Н.Д.

Членове: Н.В.

Б.Б.

***                                    и в присъствието на

прокурора       К.К.                        като разгледа докладваното

от                   СЪДИЯ Б.                              АНД №   177      по описа

за 2007 година   и за да се произнесе , съобрази следното:

Делото е образувано по жалба с правно основание чл.63,ал.1, изречение второ от ЗАНН, подадена от ЕООД"Стоянов", представлявано от управителя Иван Стоянов, чрез авд.Г., против Решение № 654/08.11.2007 год., постановено по НАХД №1224/2007 год. по описа на РС Видин, с което е потвърдено НП на Директора на Дирекция ОИТ.

Жалбоподателят твърди в жалбата и в с.з, че НП е незаконосъобразно и моли съда да отмени решението на РС Видин и да отмени НП.

Ответната страна моли жалбата да бъде оставена без уважение и бъде потвърдено НП, съответно решението на ВРС.

Представителят на ОП Видин твърди, че жалбата е неоснователна и решението на ВРС следва да се потвърди.

ВРС е приел, че ЕООД"Стоянов", чрез Иван Стоянов, е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл.62, ал.1 вр чл. 1 ал.2 от КТ, тъй като Александър Бойков Първанов е допуснат до работа, без да има писмен трудов договор от страна на работодателя си. Административен съд Видин не споделя становището на ВРС по следните съображения: В тежест на административно - наказващият орган е да докаже и подкрепи със съответните доказателства, твърденията и констатациите си, относно извършено административно нарушение. В конкретния казус обаче не е така. Както в акта, така и в НП се твърди, че лицето Александър Първанов упражнява труд по трудово правоотношение без да има сключен писмен трудов договор с работодателя - жалб. Иван Стоянов.


Твърденията, че лицето Първанов упражнява труд по трудово правоотношение, без да има сключен трудов договор в писмена форма , не са подкрепени от никакви доказателства. По делото е представено като писмено доказателство - граждански договор от 12.08.2007г. , който АНО не отрича, че съществува. Такава преценка на практика няма и никъде в наказателното постановление административно наказващият орган не се е обосновал защо приема, че договорът е "граждански", а не "трудов" и прикрива трудови правоотношения. Преценката дали договорът е трудов или "граждански" се прави конкретно за всеки отделен случай , като се изхожда от действителната , а не привидната воля на страните. Писмената форма на сключения договор или липсата на такава форма не е белег за наличието на трудово правоотношение. Съществуването на едно такова правоотношение може да се установява с всички доказателствени средства. Но в конкретния казус наказващият орган не е събрал никакви доказателства. Няма писмени доказателства /разплащателни ведомости , молби и заповеди за ползване на отпуск и др./, които да доказват обстоятелството, че договора не е граждански, а трудов. Видно от представения граждански договор се касае за измиване на коли на точно определен адрес, уговорена е и точна сума, но не е уговорено работно време. ВРС в мотивите си е наблегнал на разликата между трудовия и граждански договор, но според АС Видин не е изследван докрай въпроса и събраните по делото доказателства не са категорично доказателство за наличието на работно време.

Ако наказващият орган не разполага с писмени такива , следвало е да ангажира свидетелски показания , чрез които да се установи наличието на всички съществени елементи на трудовия договор , като работно време , длъжност , период, заплата и др. Още повече , че по силата на чл.402 КТ контролните органи могат да събират и писмени обяснения от работодателите или работниците и служителите. И когато се установи наличието на тези елементи , тогава да се констатира , че реално съответното лице полага труд в съответното търговско дружество , без да има сключен трудов договор в нарушение императивните разпоредбите на КТ.

Не на последно място не е установено по безспорен начин,че лицето Първанов наистина е работило.Вйдно от показанията му в съдебно заседание същият е заявил,че това е бил първия му ден и е искал нагледно да се запознае с работата.

Нарушението следва да е установено по един несъмнен и безспорен начин.

При това положение, Съдът намира, че НП и решението на ВРС ще следва да бъдат отменени като незаконосъобразни, а жалбата уважена.


 


Воден от горното и на основание чл.63,ал.1,изр.второ от ЗАНН във вр.с чл.208 АПК Административен съд-Видин

РЕШИ:

ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ 654/08.11.2007 год., постановено по НАХД №1224/2007 год. по описа на РС Видин, с което е потвърдено НП на Директора на Дирекция ОИТ.

ОТМЕНЯ   НП № 05-0000000763/17,09.2007 г. на   Директора на Дирекция     ОИТ,     с     което     на     ЕООД"Стоянов"     е     наложено административно наказание „имуществена санкция" в размер на 1000 /хиляда/ лева, на основание чл.62,ал.1 от КТ. Решението е окончателно.


 


 

 

ЧЛЕНОВЕ:   


ПРЕДСЕДАТЕЛ: