РЕШЕНИЕ №11

гр. Видин 22.01.2008 г.

В     ИМЕТО    НА    НАРОДА

Административен съд-Видин наказателно отделение в публичното

заседание на ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ЯНУАРИ през две хиляди и осма година в състав :

Председател : А.Г.

Членове:Б.П.

Р.С.

***                                  и в присъствието на

прокурора       К.К.                     като разгледа докладваното

от                   СЪДИЯ С.                              АНД №   176      по описа

за 2007 година   и за да се произнесе , съобрази следното:

Делото е образувано по жалба с правно основание чл.63,ал.1, изречение второ от ЗАНН, подадена от ЕООД"Стоянов", представлявано от управителя Иван Стоянов, чрез авд.Г., против Решение №655/08.11.2007 год., постановено по НАХД №1227/2007 год. по описа на РС Видин, с което е потвърдено НП на Директора на Дирекция ОИТ.

Жалбоподателят твърди в жалбата и в с.з, че НП е незаконосъобразно и моли съда да отмени решението на РС Видин и да отмени НП.

Ответната страна моли жалбата да бъде оставена без уважение и бъде потвърдено НП, съответно решението на ВРС.

Представителят на ОП Видин твърди, че жалбата е неоснователна и решението на ВРС следва да се потвърди.

ВРС е приел, че ЕООД"Стоянов", чрез Иван Стоянов, е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл.62, ал.1 и ал.2 от КТ, тъй като Емилиян Евдокимов е допуснат до работа, без да има писмен трудов договор от страна на работодателя си. Административен съд Видин не споделя становището на ВРС по следните съображения, като изложението касае периода, преди сключването на трудовия договор: В тежест на административно - наказващият орган е да докаже и подкрепи със съответните доказателства, твърденията и констатациите си, относно извършено административно нарушение. В конкретния казус обаче не е така. Както в акта, така и в НП се твърди, че лицето Емилиян Евдокимов упражнява труд по трудово правоотношение без да има сключен писмен трудов договор с работодателя - жалб. Иван Стоянов. Твърденията, че лицето Евдокимов упражнява труд по трудово правоотношение, без да има сключен трудов договор в писмена форма , не са подкрепени от никакви доказателства. По делото е представено като


писмено доказателство - граждански договор от 10.08.2007г. , който АНО не отрича, че съществува, както и тр.договор от 15.08.2007 год. АНО ако има спорни обстоятелства е необходимо да извършва и разследване на същите. Такава преценка на практика няма и никъде в наказателното постановление административно наказващият орган не се е обосновал защо приема, че договорът е "граждански", а не "трудов" и прикрива трудови правоотношения. Преценката дали договорът е трудов или "граждански" се прави конкретно за всеки отделен случай , като се изхожда от действителната , а не привидната воля на страните. Писмената форма на сключения договор или липсата на такава форма не е белег за наличието на трудово правоотношение. Съществуването на едно такова правоотношение може да се установява с всички доказателствени средства. Но в конкретния казус наказващият орган не е събрал никакви доказателства. Няма писмени доказателства /разплащателни ведомости , молби и заповеди за ползване на отпуск и др./, които да доказват обстоятелството, че договора не е граждански, а трудов. По делото е представена справка от НАП, че е налице заверено уведомление, като справката е издадена на 20.08.2007 год. дори да приемем, че жалб.Стоянов не е представил копие от уведомлението на работника преди постъпването му на работа, то въпросното обстоятелство не е предмет на настоящия спор. Видно от представения граждански договор се касае за измиване на коли на точно определен адрес, уговорена е и точна сума, но не е уговорено работно време. ВРС в мотивите си е наблегнал на разликата между трудовия и граждански договор, но според АС Видин не е изследван докрай въпроса и събраните по делото доказателства не са категорично доказателство за наличието на работно време.

Ако наказващият орган не разполага с писмени такива , следвало е да ангажира свидетелски показания , чрез които да се установи наличието на всички съществени елементи на трудовия договор , като работно време , длъжност , период, заплата и др. Още повече , че по силата на чл.402 КТ контролните органи могат да събират и писмени обяснения от работодателите или работниците и служителите. И когато се установи наличието на тези елементи , тогава да се констатира , че реално съответното лице полага труд в съответното търговско дружество , без да има сключен трудов договор в нарушение императивните разпоредбите на КТ.

Дори и в с.з. , административно - наказващият орган не е представил доказателства , с които да обори твърдението ,безспорно защитна теза на нарушителя , на каквато той има право , тъй като той не е длъжен да доказва невиновността си , а тежестта на доказване лежи върху наказващият орган.

Нарушението следва да е установено по един несъмнен и безспорен начин.

От друга страна наказващият орган твърди , че при извършена проверка на 15.08.2007 г. от служител на Д"ОИТ" в обект на ЕООД - на жалбоподателя , констатирал , че лицето Евдокимов работи в обекта на граждански договор. Въз основа на проверката , е съставен и акт за установяване на административно нарушение от 17.08.2007г. Жалбоподателят към тази дата е имал сключен трудов договор с лицето Евдокимов, за което представя и писмени доказателства. По делото е представен тр.договор от 15.08.2007 год. , т.е. преди съставянето на АУАН , а съгласно чл.36, ал.1 от ЗАНН административно - наказателното производство започва със съставянето на АУАН , т.е към момента на съставяне на АУАН не е имало нарушение. Безспорно в случая е , че жалб. Стоянов е бил изправна към момента на издаване на АУАН , т.е. той е бил сключил тр.договор с лицето Евдокимов. Съдът счита , че наказващият орган е следвало да се съобрази с нормата на чл.52 от ЗАНН , като съобрази всички събрани доказателства.

Дори и да се приеме , че към момента на проверката ЕООД -жалбоподател не е имал сключен тр.договор, а само граждански такъв с лицето Евдокимов, то при съставяне на акта , обектът е имал такова и съответно не е било налице нарушение по чл.62,ал.1, във вр. с чл.1, ал.2 от КТ и съответно не следва да носи отговорност по чл.416 от КТ.

При това положение, Съдът намира, че НП и решението на ВРС ще следва да бъдат отменени като незаконосъобразни, а жалбата уважена.

Воден от горното и на основание чл.63,ал.1,изр.второ от ЗАНН във вр.с чл.208 АПК Административен съд-Видин

РЕШИ:

ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 655 / 08.11.2007 г. ,постановено по НАХД № 1227 по описа да 2007 г. на Районен съд - гр.Видин.

ОТМЕНЯ НП № 05-0000000764/17.09.2007 г. на Директора на Дирекция ОИТ, с което на ЕООД"Стоянов" е наложено административно наказание „имуществена санкция" в размер на 1000 /хиляда/ лева, на основание чл.62,ал.1 от КТ.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                                  2.