РЕШЕНИЕ   №12

гр. Видин, 22.01.2008г.

В     ИМЕТО    НА    НАРОДА

Административен съд - Видин                             наказателно отделение в публичното

заседание на двадесет и първи януари през две хиляди и осма година в състав :

Председател :             А.Г.

Членове:          Б.П.

Р.С.

***И.                                 и в присъствието на

прокурора   К. К.                                                                     като разгледа докладваното

от                     СЪДИЯ Г.                                                                АНД № 174     по описа

за 2007 година   и за да се произнесе , съобрази следното:

Делото е образувано по жалба с правно основание чл.63,ал.1,изр. II - ро от ЗАНН, подадена от Зам. Директора на ОДП - Видин против решение № 671 / 14.11.2007г. по АНД № 1023/2007г. по описа на Районен съд - Видин, с което е отменено НП № 02/07 от 18.05,2007г. на Началника на Митница - Видин, с което на ответника по жалбата му е наложено административно наказание „глоба" в размер на 1000 лева на основание чл.43,ал.1 от ЗЧОД.

В жалбата се развиват съображения, че решението на ВРС е незаконосъобразно.

Иска се да бъде отменено решението на ВРС и бъде потвърдено НП.

Ответникът по делото моли да бъде потвърдено решението на ВРС.

Представителят на Окръжна прокуратура - гр.Видин дава заключение , че жалбата е неоснователна, а решението на ВРС, следва да бъде оставено в сила.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства , преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност , доводите на страните и посочените касационни основания в жалбата , Административният съд прие за установено следното :

Жалбата , като подадена в срока , е процесуално допустима.

Разгледана по съществото си обаче , същата е неоснователна.

Районен съд - Видин е направил правилна преценка на доказателствата по делото. Фактическата обстановка, която е приел за установена са базира на тях. Административния съд я споделя, като безспорно е установено, че на 14.03.2007 г. е извършена проверка на „Аякс - 2003" ЕООД, гр.Видин, и е съставен АУАН, за това че е сключил трудов договор с лице без да са представени документите по чл.27,ал.1 от ЗОДЧ, с Теодор Йорданов Гаврилов, а именно без удостоверение за психологическа пригодност за осъществяване на частна охранителна дейност. Пред ВРС са представени писмени доказателства удостоверяващи, че Гаврилов притежава удостоверение за психологическа пригодност и то е с № 804/17.10.2005г.

За горното на „Аякс - 2003" ЕООД, представлявано от Иван Любенов И. бил съставен АУАН от 04.04.2007г. за извършено от него нарушение на чл.27,ал.1,т.4 от ЗЧОД. Впоследствие въз основа на посоченият АУАН било издадено НП № 02 / 07г. от 18.05.2007г.

Въз основа на приетата фактическа обстановка и правилното тълкуване на закона, въззивният съд е стигнал до верните юридически изводи , като с решението си е отменил НП..

Касационната инстанция споделя доводите на въззивната такава , че НП е незаконосъобразно. Правилно районния съд е приел, че не е осъществен състава на нарушението.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че издаденото НП е незаконосъобразно, както правилно е преценил в мотивите си и ВРС и го е отменил във връзка с представените писмени доказателства, за липсата на нарушение. Съображенията и на настоящият съдебен състав са следните:

Безспорно е, че АУАН и НП са незаконосъобразни, защото не е налице нарушение на разпоредба на чл.27 от ЗОДЧ, съгласно която лицата, извършващи дейност по чл.5, могат да определят за ръководители на охранителната дейност само пълнолетни и дееспособни лица, завършили средно образование, а за охранители -пълнолетни и дееспособни лица с не по-ниско от основно образование, които: са български граждани, не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, нямат започнато наказателно преследване за извършено умишлено престъпление от общ характер, не страдат от психическо заболяване, притежават психологическа пригодност за осъществяване на частна охранителна дейност, установена от специализирана за целта институция.

Съгласно чл.43,ал.1 от ЗЧОД лице, извършващо дейност по чл.5, което сключи трудов договор с лице, неотговарящо на изискванията за назначаване на охранители по този закон, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер 1000 лева за всяко отделно нарушение.

Пред РС - Видин е представено удостоверение, че не страда от психическо заболяване за Гаврилов, съобразно разпоредбата на чл.27,ал.1,т.4 от ЗЧОД.

При това положение и според Административният съд нарушението, за което жалбоподателят е наказан не е извършено и атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно.

В този смисъл при издаването, както на АУАН, така и на НП, наказващият орган не се е съобразил с всички събрани и представени доказателства по преписката.

По отношение на твърдението на касатора, че безспорно е доказано извършването на нарушението, тъй като макар и да е имало такова медицинско удостоверение, представено при проверката, то същото е от дата по - късна от сключване на трудовия договор, който бил сключен на 25.03.2006г., т.е. към момента на сключване на договора лицето не е имало такъв документ, съдът намира, че е неоснователно. От една страна, видно от приложеният по делото констативен протокол за същото лице е посочен договор № 30/25.05.2006г. , т.е. датата посочена от наказващият орган е друга. От друга страна такъв договор по делото не е представен, за да може да се провери дали действително договорът е сключен на тази дата 25.03.2006г. или 25.05.2006г. или само е изготвен тогава, а е сключен на друга дата. Още повече, че доказателства за извършването на нарушението следва да бъдат представени от наказващият орган, а нарушителят не е длъжен да доказва, че е невинен.

Преценявайки фактите ВРС, е анализирал правилно фактическата обстановка и е достигнал до верните юридически изводи , поради което и неговото решение в крайния си резултат е правилно и законосъобразно.

При това положение и с оглед горните съображения , Административният съд намира , че решението на РС - Видин е правилно , а НП е незаконосъобразно и необосновано и като такова същото е отменено. В този смисъл и решението на ВРС следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното и на основание чл.63,ал.1, изр. II - ро от ЗАНН във вр. с чл.208 АПК , Административен съд - Видин

 

 

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 671 /14.11.2007г. по АНД № 1023/ 2007г. по описа на Районен съд - Видин.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.