РЕШЕНИЕ   № 6

гр. Видин, 05.02.2008г.

В     ИМЕТО    НА    НАРОДА

Административен съд-Видин административно наказателен състав в публичното заседание на петнадесети януари през две хиляди и осма година в състав :

Председател : Н.Д.

Членове: Н.В.Б.Б.

***                                 и в присъствието на

прокурора       К. К.                          като разгледа докладваното

от        СЪДИЯ Б. АНД № 171 по описа за 2007 година и за да се произнесе , съобрази следното:

Делото е образувано по жалба с правно основание чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, вр.с чл.208 АПК, подадена от Св, Илиева -мл. юрисконсулт при Митница - Видин против решение № 47/03.10.2007г. по АНД № 92/2007 г., по описа на Районен съд -Кула, с което е отменено НП № 866/16.05.2007 г. на Началника на Митница - Видин, с което на В.Ж.С. *** за нарушения на чл.126 от ЗАДС е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 1000 /хиляда/ лв. и са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението - 1449 литра етилов алкохол.

В жалбата се развиват съображения, че решението на РС -Кула    е    неправилно    и    незаконосъобразно.    Твърди    се    от жалбоподателя, че РС - Кула немотивирано е приел, че извършеното деяние не е установено по безспорен и категоричен начин.

Иска се да бъде отменено решението на РС - Кула.

Ответникът оспорва жалбата и иска да бъде оставена без уважение.

Представителят на Окръжна прокуратура - гр.Видин даде заключение, че жалбата е основателна.

Касационната жалба е подадена в установения в чл.211 ал.1 АПК срок и от субект, който има интерес от обжалване, поради което е допустима.

От данните по делото във връзка с оплакванията в жалбата, Административния съд намира, че същата е неоснователна.

РС - Кула е направил правилна преценка на доказателствата по делото. Фактическата обстановка, която е приел за установена се базира на тях.Административния съд я споделя и не намира за нужно да я преповтаря в настоящето изложение.

В съдебно заседание са разпитани четирима свидетели очевидци.Районният съд е възприел техните показания и лично се е уверил във верността им.Ясно е указано,че съда ги кредитира и защо.Въз основа на установеното РС-Кула е достигнал до верните юридически изводи,а именно,че жалбоподателя не е знаел за намиращия се в микробуса му алкохол и неправилно е ангажирана отговорността му .Той не е извършил вмененото му деяние нито от обективна,нито от субективна страна.В тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен и категоричен начин извършването на административното нарушение,а това не е направено. Дори обратното-от събраните доказателства се установява липсата на изпълнителното деяние от състава на нарушението.

Предвид гореизложеното незаконосъобразно е ангажирана административната отговорност на жалбоподателя.

Правилно в наказателното постановление на митница - Видин е приложена и санкцията на чл. 124 ЗАДС - предмета на нарушението по чл. 126 от същия закон е отнет в полза на държавата. Непосочването на конкретния текст относно отнемането на вещите не представлява съществено процесуално нарушение и не обвързва съда с правната преценка на административно наказващия орган, тъй като фактическата обстановка е правилно изследвана и преценена.В тази му част НП следва да бъде потвърдено.

С оглед горните съображения, оплакванията в жалбата са неоснователни. НП е незаконосъобразно и необосновано. Решението на РС - Кула е правилно и следва да бъде потвърдено в частта с която е отменена наложената глоба и отменено в частта с която вещите предмет на нарушението не са отнети.

Воден от горното и на основание чл. 63, ал. 1, изр. второ от ЗАНН във вр.с чл.221, ал. 2, предл. 1 и чл. 222 АПК Административен съд-Видин

Р    Е    Ш  И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 47/03.10.2007г. по АНД № 92/2007 г., по описа на Районен съд - Кула, в частта, с която е отменено НП № 866/2006г.на началника на Митница-Видин, с което е наложена глоба в размер на 1000/хиляда/лева на В.Ж.С. ***.

ОТМЕНЯ решение № 47/03.10.2007г. по АНД № 92/2007 г., по описа на Районен съд - Кула, в частта,с която е отменено НП №


866/2006г.на началника на Митница-Видин относно вещите предмет

на нарушението,като

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление НП № 866/16.05.2007

г. на Началника на Митница - Видин, с което са отнети в полза на

държавата вещите, предмет на нарушението -   1449 литра етилов

алкохол.

 

Решението не подлежи на обжалване.


 


 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:  


ЧЛЕНОВЕ: 1

2. Решението не подлежи на обжалване.