РЕШЕНИЕ   №29

гр. Видин , 06.02.2008г.

 В     ИМЕТО    НА    НАРОДА

Административен съд-Видин наказателно отделение в публичното

заседание на четвърти февруари през две хиляди и осма година в състав :

Председател : А.Г.

         Членове:Б.П.

                            Р.С.

***И.                                 и в присъствието на

прокурора        К.К.                               като разгледа докладваното

от                    СЪДИЯ С.                                  АНД №   167      по описа

за 2007 година  и за да се произнесе , съобрази следното:

Делото е образувано по жалба с правно основание чл.63,ал.1, изречение второ от ЗАНН, подадена от КЗП РД за областите Монтана, Враца и Видин, чрез ю.к Ницов, против Решение №541/26.09.2007 год., постановено по НАХД №809/2007 год. по описа на РС Видин, с което е отменено НП на Директора на КЗП.

Жалбоподателят твърди в жалбата, че НП е законосъобразно и моли съда да отмени решението на РС Видин и да потвърди НП. Не е взел становище в с.з.

Ответната страна моли, жалбата да бъде оставена без уважение и бъде потвърдено решението на ВРС.

Представителят на ОП Видин твърди, че жалбата е неоснователна и решението на ВРС следва да се потвърди.

ВРС е приел, че на 25.04.2007г. свид. Теодора Емилова Тодорова -мл. инспектор към КЗП, РД за областите Видин, Монтана и Враца извършила проверка в смесен магазин, намиращ се в с. Бойница, обл.Видинска. Тодорова установила, че в магазина се предлагали за продажба стоки, без предварително да са поставени в непосредствена близост до тях техните цени, като стоките са подробно описани в решението на ВРС. Във вр. с установеното Тодорова приела, че е извършено административно нарушение по чл. 15, ал.1 от ЗЗП и съставила АУАН, който бил връчен на Р.Г.И., в качеството и на представляваща ПК „Наркооп" Видин. Въз основа на АУАН било издадено НП на Директора в КЗП, Регионална Дирекция за областите Монтана, Видин и Враца.

Между така събраните доказателства няма противоречия , кореспондират помежду си и взаимно се допълват , поради което Съдът ги кредитира и ВРС правилно ги е кредитирал.

При така установената горна фактическа обстановка , Съдът намира , че решението на ВРС е правилно, а издаденото НП е незаконосъобразно и необосновано.


АС Видин споделя изцяло мотивите и съображенията на ВРС изложени в решението, а именно, че АУАН е съставен срещу ПК „Наркооп" Видин, а е връчен и предявен на Р.Г.И., в качеството и на представител на ПК, както е отбелязано в акта. НП е издадено против ПК и със същото е наложена имуществена санкция. При това положение, както акта, така и НП са незаконосъобразни. Според разпоредбата на чл. 15, ал.1 от ЗЗП, „всеки търговец предварително поставя до стоката нейната продажна цена". От друга страна , видно от допълнителните разпоредби на ЗЗП & 13 т.2 за „търговец" е прието да се счита всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, задължение вменено на МОЛ в търговския обект, в конкретния случай свид. Нейкова, която е продавала стоките по време на извършената проверка.

Административнонаказателната отговорност е лична съгласно разпоредбата на чл. 24 ЗАНН. Следователно не е доказано, че описаното в наказателното постановление административно нарушение е извършено от лицето, което е посочено като нарушител, и това лице не може да бъде административнонаказателноотговорно по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗАНН и чл. 6, ал. 1 ЗАНН. Настоящото производство е от административно наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние което да представлява административно нарушение (по смисъла на чл. 6 ЗАНН), дали това деяние е извършено от лицето посочено в акта и НП и дали е извършено от него виновно. Тези предпоставки следва да бъдат установени и доказани от административно наказващия орган, като представител на административно наказателното обвинение. Следва да се подчертае, че отразеното в акта за административно нарушение не се счита за безспорно доказано, а именно в тежест на административно наказващия орган е, с установените доказателствени средства, да докаже отразеното в акта и факта, че претендирайото административно нарушение е извършено именно от лицето, срещу което е съставен АУАН и НП. В този смисъл АУАН и НП не е следвало да бъдат издавани срещу ПК „Наркооп".

АС Видин споделя и становището на ВРС, че ако наказващият орган е преценил, че виновното лице не е ПК, а свид.Нейкова, в качеството и на МОЛ и продавач в търговски обект на ПК „Наркооп" Видин , то на основание чл.24, ал.2 ЗАНН, административнонаказателното преследване е трябвало да бъде насочено спрямо нея и тя би могла да носи съответната отговорност, тъй като за административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили.

АС Видин счита, че действително, както е отбелязано в решението на ВРС, сериозен процесуален пропуск от страна на АНО е и това, че


ответника по касационната жалба е наказан на основание чл.198 от ЗЗП за извършено нарушение на чл. 15 от същия закон. Чл. 198 ЗЗП представлява административнонаказателна разпоредба отнасяща се към административни нарушения визирани в чл. 9, 10, 11 и на наредбите визирани в чл. 12 ЗЗП, а като се има предвид, че АНО е приел, че е налице адм. нарушение по чл. 15 ЗЗП е следвало да приложи чл. 200 ЗЗП.

С оглед горните съображения неоснователни са оплакванията в жалбата.

НП е незаконосъобразно и необосновано. Решението на ВРС е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.63,ал.1,изр.второ от ЗАНН във вр.с чл.208 АПК Административен съд-Видин

РЕШИ:

ОСТАВЯ   В   СИЛА   решение   №541/26.09.2007г.   по   АНД   809/2007г. по описа на Районен съд - Видин

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:!