Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   №50

гр. Видин , 04.04.2008г.

В     ИМЕТО    НА    НАРОДА

Административен съд-Видин административно наказателен състав в публичното заседание на четвърти март две хиляди и осма година в състав :

Председател : Н.Д.

   Членове: Н.В.

               Б.Б.

***                                 и в присъствието на

прокурора       К. К.                         като разгледа докладваното

от        СЪДИЯ Б. АНД № 162 по описа за 2007 година и за да се произнесе , съобрази следното:

Делото е образувано по жалба с правно основание чл. 63, ал.1; изречение второ от ЗАНН, вр.с чл.208 АПК, подадена от Св. Илиева -мл. юрисконсулт при Митница - Видин против решение № 46/04.10.2007г. по АНД № 91/2007 г., по описа на Районен съд -Кула, с което е отменено НП № 865/16.05.2007 г. на Началника на Митница - Видин, с което на Ц.П.Б. *** за нарушения на чл.126 от ЗАДС е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 1000 /хиляда/ лв. и са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението - 922 литра етилов алкохол,215 литра етилов алкохол ,1449 литра етилов алкохол.

В жалбата се развиват съображения, че решението на РС Кула е неправилно и незаконосъобразно.

Иска се да бъде отменено решението на РС - Кула.

Ответникът не взема становище.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Видин даде заключение, че жалбата е основателна.

Касационната жалба е подадена в установения в чл.211, ал,1 АПК срок и от субект, който има интерес от обжалване, поради което е допустима.

От данните по делото във връзка с оплакванията в жалбата, Административния съд намира, че същата е неоснователна.

РС •- Кула е направил правилна преценка на доказателствата по делото. Фактическата обстановка, която е приел за установена се базира на тях. Административния съд я споделя и не намира за нужно да я преповтаря в настоящето изложение.


В съдебно заседание са разпитани четирима свидетели очевидци. Районният съд е възприел техните показания и лично се е уверил във верността им. Ясно е указано, че съда ги кредитира и защо. Въз основа на установеното РС-Кула е достигнал до верните юридически изводи, а именно, че ответника Б. не следва да носи административно наказателна отговорност. Същият е пълномощник на ЕТ"Магра-Магдалена Илиева" и по силата на представителната власт извършените от него действия рефлектират върху упълномощителя, в случая едноличния търговец, на когото АНО е следвало да наложи санкция. В тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен и категоричен начин извършването на административното нарушение, а това не е направено.

Предвид гореизложеното незаконосъобразно е ангажирана административната отговорност на Ц.Б..

Правилно обаче в наказателното постановление на митница -Видин е приложена и санкцията на чл. 124 ЗАДС - предмета на нарушението по чл. 126 от същия закон е отнет в полза на държавата. Непосочването на конкретния текст относно отнемането на вещите не представлява съществено процесуално нарушение и не обвързва съда с правната преценка на административно наказващия орган, тъй като фактическата обстановка е правилно изследвана и преценена.В тази му част НП следва да бъде потвърдено.

С оглед горните съображения, оплакванията в жалбата са неоснователни. НП е незаконосъобразно в частта, с която е наложена глоба. Решението на РС - Кула е правилно и следва да бъде потвърдено в частта, с която е отменена наложената глоба и отменено в частта, с която вещите предмет на нарушението не са отнети.

Воден от горното и на основание чл. 63, ал. 1, изр. второ от ЗАНН във вр.с чл.221, ал. 2, предл. 1 и чл. 222 АПК Административен съд-Видин

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 46/04.10.2007г. по АНД № 91/2007 г., по описа на Районен съд - Кула, с което е отменено НП № 865/16.05.2007 г. на Началника на Митница - Видин, с което на Ц.П.Б. *** за нарушения на чл.126 от ЗАДС е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 1000 /хиляда/ лв.


ОТМЕНЯ решение 46/04.10.2007г. по АНД № 91/2007 г., по описа на Районен съд - Кула, с което е отменено НП № 865/16.05.2007 г. на Началника на Митница - Видин,като вместо това ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление НП № 865/16.05.2007 г. на Началника на Митница - Видин, с което са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението - 922 литра етилов алкохол, 215 литра етилов алкохол , 1449 литра етилов алкохол.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

                              2.