Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 147

гр. Видин, 08.01.2008г.

В     ИМЕТО    НА    НАРОДА

Административен съд - Видин                                  наказателно отделение в публичното

заседание на седемнадесети декември през две хиляди и седма година в състав :

Председател :                      А.Г.

Членове:             Б.П.

Р.С.

***И.                                 и в присъствието на

прокурора    К. К.                                                                    като разгледа докладваното

от                    СЪДИЯ Г.                                                                  АНД № 161    по описа

за 2007 година   и за да се произнесе , съобрази следното:

Делото е образувано по жалба с правно основание чл.63,ал.1,изр. II - ро от ЗАНН , подадена от Митница - Видин против решение № 128 / 15.09.2007г. по АНД № 111/2007г. по описа на Районен съд - Белоградчик, с което е отменено НП № 834 от 12.03.2007г. на Началника на Митница - Видин, с което на ответника по жалбата му е наложено административно наказание „имуществена санкция" в размер на 2000 лева за нарушение по чл.123,ал.2 от ЗАДС и са отнети в полза на държавата предметите на административно нарушение - 7 бр. кутии цигари - ,,Флойд".

В жалбата се развиват съображения, че решението на БРС е незаконосъобразно. Твърди се от касатора , че БРС е постановил неправилно решение и , че не е съобразил събраните по делото писмени и гласни доказателства.

Иска се да бъде отменено решението на БРС с която е отменил НП относно наложените административни наказания - „имуществена санкция" и отнемане в полза на държавата на вещите, предмет на нарушението.

Ответникът по делото моли да бъде потвърдено решението на БРС.

Представителят на Окръжна прокуратура - гр.Видин дава заключение , че жалбата е неоснователна и не следва да бъде уважена , а решението на БРС , като правилно и законосъобразно следва да се потвърди.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства , преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност , доводите на страните и посочените касационни основания в жалбата , Административният съд прие за установено следното:

Жалбата , като подадена в срока , е процесуално допустима.

Разгледана по съществото си обаче , същата е неоснователна.

Районен съд - Белоградчик е направил правилна преценка на доказателствата по делото. Фактическата обстановка , която е приел за установена са базира на тях. Административния съд я споделя, като безспорно е установено, че в помещение, собственост на ЕТ "Божек Й.К."***, при проверка на служители на Митница - Видин, са намерени 7 бр. кутии Флойд" без бандерол.

Въз основа на приетата фактическа обстановка и правилното тълкуване на закона , въззивният съд е стигнал до верните юридически изводи , като с решението си е отменил НП.

Касационната инстанция споделя доводите на въззивната такава , че НП е незаконосъобразно. Правилно районния съд е приел, че К., като представител


на ЕТ" Божек - Й.К." е осъществил от обективна и субективна страна състава на административното нарушение по чл.123,ал.2 от ЗАДС, който текст административно -- наказващият орган е приел, че е осъществен. Според БРС фактическата обстановка сочи на маловажно нарушение, като въпросните цигари са такива за лична употреба.

В допълнение на мотивите на БРС следва да се посочи , че приемайки наличието малозначителност и установявайки, че не е приложена хипотезата на чл.28 от ЗАНН, а именно, че формално е извършено административно нарушение, но случаят е маловажен, съдът няма пречка да приложи разпоредбата на чл. 11 от ЗАНН. В ЗАНН няма легално определение за маловажен случай , но според съда следва да се използва легалната дефиниция на маловажен случай , дадена в чл.93,т.9 от НК /доколкото чл.11 от ЗАНН препраща към общата част на НК/, а именно извършеното административно нарушение , с оглед липсата на вредни последици или незначителността им и с оглед другите смекчаващи отговорността обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от съответния вид. Макар и формално да има извършено административно нарушение , от него са настъпили незначителни вредни последици. Горното не се оспорва по делото.

Действително с разпоредбата на чл.28 от ЗАНН е дадена възможност на административнонаказващият орган да освобождава от административно -наказателна отговорност , когато приеме , че случаят е маловажен и да предупреди нарушителя , че при повторно нарушение ще бъде санкциониран. Съдът намира обаче , че когато се установи , че случаят е маловажен и административно -наказващият орган не е приложил разпоредбата на чл.28 от ЗАНН , за съда съществува възможност да отмени наказателното постановление , когато прецени , че случаят е маловажен с оглед разпоредбата на чл.11 от ЗАНН във вр. с чл.93д.9 от НК. С оглед разпоредбата на чл.11 от ЗАНН във вр. и с разпоредбата на чл.9,ал.2 от НК въпросното нарушение макар и да осъществява формално признаците на предвиденото в закона нарушение , поради своята малозначителност е с явно незначителна степен на обществена опасност , което от своя страна води до отмяна на НП. Правилно и последното е извършено от БРС.

Предвид посочените по -- горе мотиви, възражението на касатора -Митница Видин, относно това че авторството е доказано, както и това, че цигарите са в търговския обект , не означава непременно, че цигарите не са за лична употреба. В този смисъл именно наказващият орган е този, който следва да доказва осъществяването на признаците на нарушението, а нарушителят не е длъжен да доказва, че е невинен. В този смисъл именно наказващият орган е следвало да докаже, че въпросните цигари не са за лична употреба.

В горния смисъл и съдът счита, че твърдението на ответната по касационната жалба страна относно приложението на малозначителността в конкретния случай е основателно.

При това положение и с оглед горните съображения , Административният съд намира , че решението на РС Белоградчик е правилно, а НП е незаконосъобразно и необосновано и като такова същото е отменено , в обжалваната му част и относно наложените административни наказания „имуществена санкция" в размер на 2000 лева - на осн. чл.123,ал.2 от ЗАДС и отнемане в полза на държавата на предмета на нарушението.

Във връзка с твърденията на касатора, че стоките , предмет на нарушението са намерени в търговски обект и поради това обстоятелство деянието не било малозначително, то същите отново са неоснователни. Мястото, където са намерени вещите не означава непременно , че те се продават във въпросния обект и се съхраняват в него, като стоки за търговия , а не представляват такива за лична употреба. Именно броя на намерените кутии цигари , които са 7 бр, кутии цигари, ги прави такива, които е напълно възможно да се приеме, че са за лична употреба. Следва да се посочи , че при закупуване от обект за безмитна търговия , съгласно ППЗМ , въпросното количество цигари и алкохол дори не е необходимо да се декларира пред митническите органи. Т.е. според разпоредбите на ППЗМ това количество може да се пренася и да не се декларира пред надлежните митнически органи , а според същите органи , ако лице държи такива стоки извършва нарушение. Според съда няма пречка да се приеме, че количеството цигари , което е разрешено и може да бъде закупено от търговски обекти за безмитна търговия и да бъде пренесено без да бъде декларирано пред митническите органи , е за лична употреба и съответно няма търговски характер. В този смисъл и БРС правилно е приел, че става въпрос за малозначителен случай , т.е. поради малкото количество цигари , нарушението не е общественоопасно и за него не следва да се носи административнонаказателна отговорност.

Според съда посочените по - горе доводи са достатъчни за обосноваване правилността на решението на БРС, с което е отменено НП, поради което не е необходимо обсъждането на останалите доводи и твърдения на страните.

С оглед горните съображения оплакванията в жалбата се явяват неоснователни. НП е незаконосъобразно , поради което и решението на БРС , като правилно следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното и на основание чл.63,ал.1, изр. II - ро от ЗАНН във вр. с чл.208 АПК , Административен съд - Видин

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 128 /15.09.2007г. по АНД № 111/ 2007г. по описа на Районен съд - Белоградчик.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:          ЧЛЕНОВЕ:   1

                                2.