РЕШЕНИЕ   №143

гр. Видин , 07.01.2008г.

В          ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

 

Административен съд-Видин административнонаказателен състав в публичното заседание на десети декември през две хиляди и седма година в състав :

Председател : А.Г.

        Членове:  Б.П.

                                                                                   Р.С.

***Д.                                     и в присъствието на

прокурора       К.                                              като разгледа докладваното

от                       съдия   П.                                           АНД № 159    по описа

за 2007 година   и за да се произнесе , съобрази следното:

Делото е образувано по жалба с правно основание чл.63,ал.1, изречение второ от ЗАНН във вр. с гл.ХП от АПК, подадена от Митница Видин против решение №560/04.10.2007г. по АНД № 1039/2007г, по описа на Районен съд - Видин, с което е отменено НП № 87/2007г. на Началника на Митница - Видин.

В жалбата се развиват съображения, че решението на ВРС е незаконосъобразно и необосновано. Твърди се, че ВРС е допуснал съществено процесуално нарушение като е иззел правомощията на административния орган , който единствено може да преценява дали е налице маловажен случай. Твърди се, че незаконосъобразно районният съд е приел, че не са събрани доказателства за продажба на домашната ракия в търговския обект, тъй като в настоящия казус се касае за държане на акцизна стока в търговския обект , когато такъв е задължителен. Сочи , че изводът на съда , че ЗАДС разграничава вещите за лично ползване от тези с търговско предназначение е неотносим съм настоящия казус.

Иска се да бъде отменено решението на ВРС.

Ответникът по делото, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде оставено в сила решението на първоинстанционния съд.

Представителят на Окръжна прокуратура - гр.Видин дава заключение, че жалбата е неоснователна.

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства в рамките на посочените от жалбоподателя касационни основания, намира за установено следното:

Установено е от първоинстанционния съд, че на 08.06.2007г. при извършена проверка от екип на Митница Видин в помещение към търговски обект-хранителен магазин, собственост на ответника по касацията, били открити 7 бр. бутилки по 3 литра /общо 21 литра/ със съдържание домашна ракия. От показанията на разпитаните по делото свидетели се установява , че намерената домашна ракия е собствено производство, произведена от бащата на ответника по касация. Съставен е акт за установяване на административно нарушение въз основа на който е издадено наказателно постановление , с което на собственика е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв за това , че е държал в търговско помещение акцизна стока без бандерол, когато такъв е задължителен, на основание чл.123,ал.2 ЗАДС.


При така установеното Съдът намира от правна страна следното:

Наказателното постановление е незаконосъобразно. Не е осъществен от обективна страна състава на административно нарушение по чл.123,ал.2 от ЗАДС , по който е наложено административно наказание на ответника по касацията. Предмет на нарушението по чл.123,ал.1 и ал.2 от ЗАДС е акцизна стока без бандерол, когато такъв е задължителен. На основание чл.2,т.1 ЗАДС на облагане с акциз подлежат алкохолът и алкохолните напитки. В случая обаче се касае за алкохол-домашна ракия, собствено производство. По аргумент от разпоредбата на чл.46 от ППЗАДС допустимо е производството на етилов алкохол/ракия/ от грозде и плодове -собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра ракия годишно на семейство, като в случаите на производство над посоченото количество се заплаща пълния размер на акциза, следователно домашната ракия за лично и семейно потребление се явява акцизна стока само в случаите , когато произведеното количество е над 30 литра. Намереното количество ракия в търговския обект на ответника по касация е 21 литра, поради което необосновано е прието от административнонаказващия орган-Зам.началника на митница Видин, че се касае за акцизна стока без бандерол, когато такъв е задължителен. Липсват каквито и да е доказателства, че намереното количество домашна ракия е над допустимите 30 литра за семейно потребление. Дотолкова доколкото производството и търговията с вино и спиртни напитки следва да бъдат подчинени на правилата на Закона за виното и спиртните напитки, то в същия са предвидени и редица състави на административнонаказателна отговорност за нарушение на разпоредбите му, по които не е ангажирана отговорността на ответника по касация.

С оглед горните съображения съдът намира , че не е осъществен състава на административно нарушение по чл. 123,ал.2 от ЗАДС, по който е наложено административно наказание на ответника по касацията. НП е незаконосъобразно. Решението на ВРС като краен резултат е правилно, поради което като такова следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.63,ал.1,изр.второ от ЗАНН във вр.с чл.221, ал.2 АПК Административен съд-Видин

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №560/04.10.2007г. по АНД № 1039/2007г. по описа на Районен съд - Видин, с което е отменено Наказателно постановление № 87/08.08.2007г. на Зам.началника на Митница Видин, с което на ЕТ"Люси 69-Н.С."*** е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв за това, че е държал в търговско помещение акцизна стока без бандерол, когато такъв е задължителен-на основание чл.123,ал.2 ЗАДС.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.

2.